OSTENTATIOUS STILL

2009/VIDEOINSTALLATION/0'56 loop
Teoksessa nurkkaan on projisoituna kuva nurkasta, jossa vesi valuu maahan. Kuvan eteen tilaan on asetettu maljakko. Teoksessani hahmotan kuvan illusorisen luonteen, ja aktuaalisen objektin sekä tilan suhdetta toisiaan määrittävinä ja toisensa rakentavina.
Pyrin paikantamaan sitä, missä kuva sijaitsee, ja mikä merkitys on kuvallisella liikkeellä vuorovaikutuksen luojana. Maljakko, jonka olen asettanut tilaan fyysiseksi elementiksi rakentaa yhdessä kuvapinnan liikkeen kanssa suhteen, ja itse kuva ja teos muodostuu tuosta suhteesta. Maljakon läsnäolo paitsi katseemme kohteena niin myös kuvan täydentäjänä ja kuvan kuvitteellisuuden todentajana hahmottaa katsomis- ja havainnoimiskokemuksen kiinnittyneisyyttä läsnä olevan ja todellisuuden tasojen paikantamiseen.
Semioottisen merkkiteorian kehittäjän C.S. Peircen jaottelun mukaisesti (ikoni, indeksi, symboli) yritän hahmottaa videoinstallaation indeksisyyttä, tarkoittaen sitä, että merkki (videoinstallaatio kuvallisena merkkinä) ja objekti/asia, jota se edustaa ikään kuin jakavat asian keskenään. Indeksimerkki on siis teoksessani videoinstallaationi muotona, joka ilmaisee videoinstallaation olemusta asiana. (Samoin kuin kello muotona ilmaisee ajan olemusta).
Tällä tasolla kuvallisuus ei asetu siis eteemme vain jonkin asian tulkittavana visuaalisena merkkinä, vaan merkin suhde siihen mitä se esittää on kokonaisuudessaan yhteenkuuluvampi. Teemallisella tasolla ilmennän veden moni merkityksellisyyttä elementtinä; toisaalta arvokkaana elämää ylläpitävänä resurssina, toisaalta tuhovoimana.


In the work an image of water flowing to a corner is projected into a corner. In front of this projected image a vase has been placed. In this piece I try to envision the relation between the illusoric image, actual object and the space. I try to situate the location of the image and the meaning of the movement in images as a creator of interaction. The vase, which I have placed to the space as a physical element constructs a relationship with the movement of the image-surface and the work and image are formed of that relation.
The presence of the vase, not only as a target of our gaze but also a fulfiller of the image and a realisizer of the imaginarity of the image, demonstrates the attachment of our viewing experience to the locating act of what is present and what is reality. Following the semiotic elements and classes of signs ( by C.S. Peirce) I tried to find and visualize the index sign of a video installation, meaning that video installation as a visual sign and the thing it presents divide the meaning/ the thing between each other. So Index sign is represent as a form of my work which represents the essence of video installation as a thing. (The same as a clock is as a form to times essence.)
At this level visuality doesn’t present itself before us just as a interpretative sign of something instead the relationship of the sign to what it presents is more intact. On themic level I express waters diversity as an element; on the other hand as a valuable life sustaining resource, on the other as a destructive force.